"Wij verlangen naar gelovigen die als discipelen van Jezus Zijn bediening dragen."

Bijbelteksten 'opdracht'

Lukas 10

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.

8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij;  en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.
17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.

Johannes 14:11 en 12

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Johannes 17:15-21

15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Johannes 20:21-23

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 

Quote

Zou de kerk haar relevantie verloren kunnen zijn doordat wij de controle binnen de kerken zo vast proberen te houden, waardoor de Heilige Geest niet kan werken zoals Hij graag zou willen?

Events

Nieuwe artikelen

30 November -0001
20 March 2017

Dagelijks Woord

--
© 2021 Kerk33 - gezonden zoals Jezus