"Wij verlangen naar gelovigen die als discipelen van Jezus Zijn bediening dragen."

Opdracht

Wat is de opdracht van Jezus aan de kerk? Welke opdracht hebben de gelovigen gekregen? Jezus is gekomen om verzoening te brengen, door Zijn lijden en sterven aan het kruis, maar de opdracht die Jezus aan de kerk heeft gegeven is veel breder dan deze boodschap. Hij zegt Zelf dat Hij pas terug zal komen als het Evangelie van het Koninkrijk overal is gebracht. Jezus is gekomen om alles terug te verdienen wat wij zijn kwijtgeraakt. Dat heeft Hij laten zien toen Hij zieken genas, demonen uitdreef en vergeving schonk. Als Jezus dan zegt: "Wat Ik heb gedaan, moeten de gelovigen nu ook doen", dan betekent dat dus nogal wat. Wat is dan de opdracht die wij, als kerk van Jezus Christus op aarde hebben?

De opdracht van Jezus, op het moment dat Hij begon afscheid te nemen aan de discipelen was duidelijk: Ze moesten Zijn bediening voortzetten op aarde. Daar waren ze al mee begonnen, onder toeziend oog van Jezus. Het moment dat Jezus 70 discipelen uitzond gaf Hij hen de opdracht om de vrede te brengen in ieder huis en iedere stad waar zij kwamen en daarbij was hun opdracht om op zieken de handen te leggen en deze te genezen. Als ze na hun eerste avonturen terugkomen vertellen ze Jezus, vol verbazing dat zelfs de demonen aan hen onderworpen waren.

Jezus laat op dit moment al zien dat Zijn bediening, ook hun bediening zou worden. Jezus was naar deze wereld gekomen om de blijde boodschap te brengen, om zieken te genezen, als teken van Zijn Koninkrijk en om het rijk van de duisternis te laten zien dat Hij hen had overwonnen. Jezus geeft Zijn discipelen deze opdracht mee, als zij de wereld in moeten trekken. En deze opdracht geeft Hij niet alleen aan hen, maar ook aan alle gelovigen die nog zullen volgen.

De wonderen en tekenen die Jezus deed, behoorden helemaal bij Zijn bediening en bij Zijn boodschap. Hij zegt tegen Zijn discipelen in Johannes 14, vlak voor Zijn lijden en sterven dat zij moeten geloven dat Hij in de Vader is en de Vader in Hem is en als dit moeilijk is om te geloven dat Hij de Zoon van God is, dan zegt Hij: "Geloof Mij om de dingen die Ik doe". En in één adem zegt Hij daarna: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg jullie: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader". 

De opdracht is duidelijk: Elke gelovige is geroepen om dat te doen wat Jezus deed: Verzoening verkondiging en verzoening brengen tussen God en mensen en tussen mensen onderling. Het tweede is dat de ziekte, die het gevolg is van zonde, genezen zal zijn in de hemel door het werk van Jezus en daarom zegt Jezus dat de gelovigen in Zijn Naam zieken moeten genezen. Het derde is dat Jezus de gelovige de autoriteit geeft over de hele legermacht van satan.

Als Jezus vervolgens in Johannes 17 het Hogepriesterlijk gebed bidt, bidt Hij ook dat Hij niet alleen voor de discipelen op dat moment, maar ook voor degenen die door hen, in Hem zullen geloven. En dan zegt Hij: "Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen de wereld ingezonden." Deze woorden bidt Hij eerst tot Zijn Vader, en na Zijn opstanding zei Hij dit tegen Zijn discipelen en daarmee ook tegen iedereen, die na hen, in Jezus zouden geloven. Direct daarna blaast Hij op hen, en geeft Hij hen de Heilige Geest. De gaven van de Geest zijn daarmee voor het eerst in beweging gezet en deze gaan door tot op de dag van vandaag.

De kerk in Nederland moet de kerk zijn zoals Jezus dat bedoelde in het jaar 33, toen Hij naar Zijn Vader ging. Kerk33, kerk zoals Jezus bedoelde, de kerk die gezonden is in deze wereld zoals Jezus werd gezonden.

Bijbelteksten 'opdracht'

Lukas 10

1 Hierna wees de Heere nog zeventig anderen aan en zond hen twee aan twee voor Zijn aangezicht uit naar iedere stad en plaats waar Hij komen zou.
2 Hij zei dan tegen hen:  De oogst is wel groot, maar er zijn weinig arbeiders. Bid daarom tot de Heere van de oogst dat Hij arbeiders in Zijn oogst uitzendt.

5 En welk huis u ook maar binnengaat, zeg eerst: Vrede zij dit huis!
6 En als daar een zoon van vrede is, zal uw vrede op hem rusten. Zo niet, dan zal uw vrede tot u terugkeren.

8 En welke stad u ook maar binnengaat en men ontvangt u, eet wat u voorgezet wordt,
9 genees de zieken die daar zijn, en zeg tegen hen: Het Koninkrijk van God is dicht bij u gekomen.

16 Wie naar u luistert, die luistert naar Mij; wie u verwerpt, die verwerpt Mij;  en wie Mij verwerpt, die verwerpt Hem Die Mij gezonden heeft.
17 De zeventig zijn teruggekeerd met blijdschap en zeiden: Heere, zelfs de demonen zijn in Uw Naam aan ons onderworpen.

Johannes 14:11 en 12

11 Geloof Mij, dat Ik in de Vader ben en de Vader in Mij is, en zo niet, geloof Mij dan om de werken zelf.
12 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wie in Mij gelooft, zal de werken die Ik doe, ook doen, en hij zal grotere doen dan deze, want Ik ga heen naar Mijn Vader.

Johannes 17:15-21

15 Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.
16 Zij zijn niet van de wereld, zoals Ik niet van de wereld ben.
17 Heilig hen door Uw waarheid;  Uw woord is de waarheid.
18 Zoals U Mij in de wereld gezonden hebt, heb ook Ik hen in de wereld gezonden.
19 En Ik heilig Mijzelf voor hen, opdat ook zij geheiligd zijn in de waarheid.
20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor hen die door hun woord in Mij zullen geloven,
21 opdat zij allen  één zullen zijn, zoals U, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons één zullen zijn, opdat de wereld zal geloven dat U Mij gezonden hebt.

Johannes 20:21-23

21 Jezus dan zei opnieuw tegen hen: Vrede zij u!  Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zend Ik ook u.

22 En nadat Hij dit gezegd had, blies Hij op hen en zei tegen hen: Ontvang de Heilige Geest.
23 Als u iemands zonden vergeeft, worden ze hem vergeven; als u ze hem toerekent, blijven ze hem toegerekend. 

Quote

Zou de kerk haar relevantie verloren kunnen zijn doordat wij de controle binnen de kerken zo vast proberen te houden, waardoor de Heilige Geest niet kan werken zoals Hij graag zou willen?

Events

Nieuwe artikelen

30 November -0001
20 March 2017

Dagelijks Woord

--
© 2021 Kerk33 - gezonden zoals Jezus